Інcтитут кураторів

        Інститут кураторів об’єднує в своєму складі кураторів всіх студентських академічних груп медичного, фармацевтичного, стоматологічного факультетів, ННІ медсестринства та факультету іноземних студентів ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

        Куратор у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту», постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, законами України, нормативними документами МОЗ України, МОН України, Cтатутом університету, наказами та розпорядженнями університету та даним Положенням. Робота Інституту кураторів проводиться за планом, який складається на навчальний рік і затверджується проректором з науково-педагогічної роботи. Керівник Інституту кураторів призначається наказом ректора з числа висококваліфікованих, досвідчених, ініціативних і авторитетних кураторів студентських академічних груп. Безпосереднє керівництво роботою Інституту кураторів здійснює керівник Інституту кураторів, загальне – проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань. Куратори академічних груп студентів призначаються наказом ректора із числа досвідчених викладачів університету, відповідно до рішень методичних засідань кафедр.

        Завдання інституту кураторів:
удосконалення методичного рівня організації національно-патріотичного виховання та роботи кураторів студентських академічних груп;
аналіз рівня проведення культурно-мистецьких, спортивно-масових та благодійних заходів у студентських академічних групах;
систематичне поповнення педагогічних і професійних знань кураторів та удосконалення методичного рівня організаційної роботи;
вивчення і узагальнення кращого досвіду комплексного підходу до організації освітньо-виховного процесу в студентських групах, запровадження досягнень світової педагогічної науки, традицій національної педагогіки та психології.
        Головним завданням у діяльності куратора є реалізація на рівні академічної студентської групи комплексного процесу виховання у таких напрямах:
• національне виховання;
• патріотичне виховання;
• інтелектуально-духовне виховання;
• громадсько-правове виховання, профілактика злочинів та правопорушень;
• робота з іноземними студентами;
• моральне виховання, благодійна та волонтерська робота;
• екологічне виховання;
• естетичне виховання;
• трудове виховання;
• здоровий спосіб життя.

        Обов'язки кураторів студентських академічних груп:
• дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність студентів;
• дбати про національне і культурне збагачення світогляду студентів, прищеплювати любов до України, виховання поваги до Конституції України та державних символів України й любові до рідної землі, українських традицій, підняття престижу української мови, культури, відновлення і збереження історичної пам’яті, шанобливе ставлення до національних святинь, популяризацію заходів щодо діяльності волонтерського руху;
• ознайомити студентів з історією та традиціями університету. Ознайомити студентів із експозицією музею академіка І.Я. Горбачевського;
• ознайомити студентів з Положенням про організацію освітнього процесу, Статутом університету, Правилами внутрішнього розпорядку університету, Правилами проживання в гуртожитку, наказами ректора університету, розпорядженнями декана факультету;
• контролювати успішність та дисципліну студентів, виявляти причини отримання негативних оцінок;
• вивчати соціально-психологічний клімат, створювати в студентському колективі атмосферу доброзичливості, взаємодопомоги, відповідальності;
• приділяти особливу увагу студентам із малозабезпечених сімей, студентам-інвалідам, студентам-сиротам та ін.;
• систематично відвідувати студентів, які проживають у гуртожитках (не рідше одного разу в місяць);
• розвивати у студентів самостійність, ініціативність, творчі здібності, сприяти їх залученню до науково-дослідної роботи;
• вести активну пропаганду здорового способу життя та залучати студентів до участі в спортивних секціях, творчих, мистецьких гуртках і студіях;
• відвідувати засідання Інституту кураторів і брати активну участь в його роботі. Виконувати прийняті рішення і доручення керівника Інституту кураторів.

Ċ
Ольга Зеновіївна Яремчук,
10 жовт. 2015 р., 07:16
Ċ
Ольга Зеновіївна Яремчук,
4 жовт. 2016 р., 00:08
Ċ
Ольга Зеновіївна Яремчук,
6 жовт. 2015 р., 23:13